دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

کمیته علمی

 

اسامی کمیته علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه علمی

محل خدمت

رشته تحصیلی

1

عباسعلی روانلو

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی

گیاه پزشکی-بیماری شناسی

2

رسول پیرمحمدی

استاد

دانشگاه ارومیه

تغذیه دام

3

صمد زارع

استاد

موسسه آموزش عالی آفاق،دبیر کمیته علمی

زیست شناسی جانوری

4

عبداله حسن زاده قورت تپه

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی

اکولوژی زراعت

5

لطفعلی ناصری

دانشیار

دانشگاه ارومیه

باغبانی

6

حسن محمودزاده

دانشیار

مرکز تحقیقات کشاورزی

باغبانی

7

امیر رحیمی

استادیار

دانشگاه ارومیه

گیاهان دارویی

8

محمدباقر رضایی

پروفسور

سازمان تحقیقات جنگل ها و مرتع کشور

جنگل و مرتع

9

مهدی تاج بخش

استاد

دانشگاه ارومیه

زراعت

10

فاطمه رحمانی

دانشیار

دانشگاه ارومیه

ژنتیک و اصلاح نباتات

11

غلامعلی اکبری

دانشیار

دانشگاه ابوریحان تهران

زراعت،کیاهان زراعی

12

محمود پور یوسف

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

زراعت

13

سرور خرم

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

گیاهان دارویی

14

احمد احمدیان

دانشیار

دانشگاه تربت حیدریه

اکولوژی

15

علی عبادی

دانشیار

دانشگاه اردبیل

اکولوژی گیاهی

16

سرالله گالشی

استاد تمام

دانشگاه کشاورزی و منبع طبیعی گرگان

زراعت

17

حسن آقایی

دانشیار

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

اصلاح نباتات

18

علی شهریاری

استادیار

آموزش و ترویج کشاورزی تهران

کشاورزی

19

غلامعباس اکبری

دانشیار

دانشگاه ابوریحان تهران

زراعت

20

بهرام میرشکاری

استاد تمام

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

اکولوژی گیاهی

21

امیر قلاوند

استاد تمام

دانشگاه تربیت مدرس تهران

اکولوژی کشاورزی

22

ماشاالله دانشور

استادیار

دانشگاه لرستان

اکولوژی علوم زراعی

23

شاهرخ کاظم پور

استاد تمام

دانشگاه تربیت مدرس

علوم گیاهی(سیستماتیک)

24

مهدی خورشیدی

استادیار

دانشگاه دامغان

علوم گیاهی(فیزیولوژی گیاهی)

25

مسعود حیدری زاده

استادیار

دانشگاه کردستان

علوم گیاهی(فیزیولوژی گیاهی)

26

سید یحیی صالحی

دانشیار

دانشگاه تبریز

علوم گیاهی(فیزیولوژی گیاهی)

27

مژگان فرزامی سپهر

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

علوم گیاهی(فیزیولوژی گیاهی)

28

مهسا یوسفی

استادیار

موسسه آموزش عالی آفاق

علوم و صنایع غذایی

29

شهین زمردی

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی

صنایع غذایی

30

راحله رزمجو

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی

علوم دامی

31

سپیده حاتمی

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی

گیاه پزشکی

32

رضا امیرنیا

دانشیار

دانشگاه ارومیه

زراعت

33

مشهید هناره

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی

باغبانی

34

محمد رضایی

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی

زراعت

35

مهناز حیدری

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی

گیاهان دارویی

36

سیامک حنیفه

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی

قارچ شناسی

37

اسماعیل قلی نژاد

دانشیار

دانشگاه پیام نور ارومیه

زراعت

38

گل قاسم لو

استادیار

دانشگاه پیام نور ارومیه

تغذیه دام