دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

معرفی
 

 

حوادث غیر مرتقبه اقلیمی و فجایع محتملی که از آن به بار میآید، تنها ناشی ازرویدادهای طبیعی نیست؛ بلکه نیز"محصول محیط های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز میباشد، زیرا این محیطها ساختار زندگی گروههای مختلف مردم را شکل میدهد به عبارت دیگر، خسارا ِت حاصله از رویدادهای غیرمرتقبه اقلیمی مانند طوفانها، خشکسالیها و سیلابها، و تغییرات تدریجی اقلیمی مانند افزایش درجه حرارت، به شکل وسیعی ناشی از آسیب پذیریهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم بر روی زمین است این آسیب پذیری دیدگاه ما را در مورد ارزیابی های مرتبط به پدیده تغییر اقلیم متحول می سازد.

 

پدیده تغییر اقلیم، تحقق نیازهای اولیه فیزیکی و فزیولوژیکی مردم را با خطر مواجه ساخته و یا آن را بهبود می بخشد. این نیازهای اولیه غذای کافی و آب آشامیدنی ، هوای پاک، پناهگاه مناسب، سلامت روحی و روانی را شامل می شود انسان با اراده و ابتکار همواره در تلاش است که اثرات مخرب تهدیدها را با افزایش علم و آگاهی کاهش داده و آنها را تبدیل به فرصت نماید .

 

اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی همواره  تحت تاثیر تغییرات اقلیمی که قسمتی از آن ناشی از فعالیت های انسانی است واقع می شوند از جمله مصرف سوخت های فسیلی، مصرف سموم و کودهای شیمیایی، تخریب زیستگاه های حیات وحش، شکار بی رویه، برداشت بی رویه از منابع طبیعی، شخم و تخریب مراتع و جنگل ها، فعالیت های صنعتی، کارخانجات، ساختمان سازی، جاده سازی و فعالیت های متنوع دیگر می باشد. این همایش فرصتی است که  اساتید، محققان، دانشمندان، کارشناسان و دانشجویان دور هم جمع شده و با ارایه  آخرین یافته های  علمی راهکارهای مناسب را در جهت کاهش اثرات محرب و افزایش قابلیت های بهره برداری  از جنبه های  مثبت تغییرات اقلیمی برای ارتقا و تعالی کیفیت زندگی  مردم ارایه دهند.

 

روانلو- پیرمحمدی-حسن زاده