تمدید مهلت ارسال مقالات
1398/04/22

 

بنا بر تصمیم اتخاذ شده در دبیرخانه همایش مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 98.5.10 تمدید شد .