محورهای همایش
 • تغییرات اقلیمی و تنش های محیطی زنده و غیرزنده
 • راهکارهای نوین در مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی
 • بحران آب و خشک شدن دریاچه ها ، رودخانه ها و تالاب ها
 • جنگل، مرتع و نقش پوشش های گیاهی در ارتباط با تغییرات اقلیمی
 • تاثیر اقلیم و تغییرات آن بر گونه های گیاهی و جانوری
 • بهره برداری از ذخایر ژنتیکی در راستای تعدیل تغییرات اقلیمی
 • آلودگی های محیطی و تغییر اقلیم
 • تغییر اقلیم و امنیت غذایی
 • تاثیر اقلیم و تغییرات آن بر اکوسیستم های آبی، خاکی و کشاورزی
 • انرژی و تغییر اقلیم(سوخت های بیولوژیک و فسیلی، انرژی های پاک  و ...)
 • کاربرد فناوری نانوو بیوتکنولوژی در مدیریت اقلیم
 • تغییرات اقلیمی و مدیریت شهری
 • جوانب اقتصادی و اجتماعی تغییرات اقلیمی
 • تغییرات اقلیمی و سلامت
 • بلایای طبیعی